Privacy Policy
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website www.tenderwolf.com en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door DataWoods bv als verwerkingsverantwoordelijke, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tichelrei 82, 9000 Gent, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0539.826.972. Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor DataWoods. Daarom stellen we alles in het werk om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken. DataWoods zal jouw persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen en voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om niet méér persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel en jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt DataWoods de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 15 juni 2023. DataWoods bv behoudt zich het recht om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.

Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.De verwerking van persoonsgegevens wordt gedefinieerd als: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar ook jouw IP-adres valt hieronder.

Welke persoongegevens verwerken we?
DataWoods zal enkel jouw identificatiegegevens en contactgegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres,...) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer we telefonisch contact hebben. Voor sollicitatiedoeleinden zullen we ook gegevens over jouw opleiding, vorming en beroep verwerken.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
In het algemeen gebruikt DataWoods jouw persoonsgegevens enkel om te communiceren in het kader van de relatie die je met DataWoods hebt.

Facturatie en administratie
DataWoods verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. DataWoods is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

Rekrutering
In het kader van rekrutering verzamelen we gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij ons solliciteren. Dit kan onder meer via onze website, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben voor een job bij DataWoods. Deze persoonsgegevens worden verwijderd binnen 1 maand na de sollicitatie indien de sollicitant niet wordt aangenomen. Indien de persoon wordt aangenomen zullen deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier dat wordt bijgehouden tot 5 jaar na het beëindigen van de werkrelatie. Indien de persoon niet wordt aangenomen maar wel een interessant profiel heeft, wordt deze kandidaat voor 1 jaar op de werfreserve gehouden voor zover de kandidaat hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.

Aanvragen tot informatie
De persoonsgegevens die we verzamelen via de website of via e-mail met de extensies van onze website, worden in de eerste plaats gebruikt om de door jou gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden. Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we onze service naar jou toe verder kunnen verbeteren.Om jouw aanvragen tot informatie adequaat te kunnen behandelen, bewaren we jouw persoonsgegevens zolang je bij ons klant bent. Indien je geen klant bent bij DataWoods, zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat jouw vraag werd beantwoord.

Om met jou in contact te blijven
Wij vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met al onze (potentiële) klanten. Daarom zullen wij jou van tijd tot tijd contacteren om je op de hoogte te houden van ons aanbod. Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal DataWoods gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang.Desalniettemin kan je te allen tijde aangeven dat je onze communicatie niet langer wenst te ontvangen.Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen. DataWoods zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.Waar DataWoods gebruik zou maken van verwerkers (bijvoorbeeld providers van web hosting), mogen deze partijen jouw gegevens enkel verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij jouw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. DataWoods zal ook het nodige doen om jouw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.Welke rechten heb je, en hoe oefen je ze uit?

De inzage van jouw persoonsgegevens
U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van jou verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we jou op papier of digitaal bezorgen. Dit kan je doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@tenderwolf.com

Het verbeteren van jouw persoonsgegevens
U heeft het recht om (van ons te vragen) jouw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om jouw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan je doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@tenderwolf.com.

Het intrekken van jouw toestemming
U heeft het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Dit kan je doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@tenderwolf.com.

Het wissen van jouw persoonsgegevens
U heeft het recht om te vragen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacy Policy of als je jouw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan je doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@tenderwolf.com.Let op: wanneer wij wettelijk verplicht zijn jouw persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen.

Het overdragen van jouw persoonsgegevens
U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of een ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van jouw toestemming.

Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
Wanneer je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kan je bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze relatie. Dit kan je doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@tenderwolf.com.

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.